REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy Stone Art dba o prawa konsumenta.
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach
Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia
Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy
Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu
nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących
im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne
wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.   POSTANOWIENIA
OGÓLNE

1.1.      Sklep
Internetowy dostępny pod adresem internetowy https://marmurowapracownia.pl prowadzony jest przez Magdalena Zając prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą NATURALNIE ZE SMAKIEM MAGDALENA ZAJĄC wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Okulickiego 14/6, 35-206 Rzeszów, NIP
8132942677, adres poczty elektronicznej: biuro.stone.art@gmail.com, numer
telefonu: 533432129.

1.2.      Niniejszy
Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu
stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do
przedsiębiorców. 

1.3.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane
są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu
Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której
dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo
do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.      Definicje:

1.4.1.    DZIEŃ
ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

1.4.2.    FORMULARZ
REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta.

1.4.3.    FORMULARZ
ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.    KLIENT – (1)
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży
ze Sprzedawcą.

1.4.5.    KODEKS
CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16,
poz. 93 ze zm.).

1.4.6.    KONTO –
Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym
przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w
którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych
przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.    NEWSLETTER –
Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia
wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od
Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego
informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.    PRODUKT –
dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.    REGULAMIN –
niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy
dostępny pod adresem internetowym: www.marmurowapracownia.pl

1.4.11.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MAGDALENA ZAJĄC prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą NATURALNIE ZE SMAKIEM MAGDALENA ZAJĄC wpisana do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Okulickiego 14/6, 35-206
Rzeszów, NIP 8132942677,  adres poczty
elektronicznej: biuro.stone.art@gmail.com, numer telefonu: 533432129.

1.4.12.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana
albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.

1.4.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą
elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.

1.4.14.USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub
zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z
późniejszymi zmianami).

1.4.16.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za
pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.   USŁUGI
ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      W Sklepie
Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.    Konto –
korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków
przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu
pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez
kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty
elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez
Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców
niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru
NIP.

2.1.1.1.   Usługa
Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia
Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro.stone.art@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Okulickiego 14/6,
35-206 Rzeszów

2.1.2.    Formularz
Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem
dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie
Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie
dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2)
kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia
pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej
modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W
Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych
dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y,
ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W
wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy
firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.   Usługa
Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.    Newsletter –
korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”
widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na
który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz
się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego
checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca
zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.   Usługa
Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania
się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: biuro.stone.art@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul.
Okulickiego14/6, 35-206 Rzeszów

2.2.      Wymagania
techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)
przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet
Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w
wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
obsługi Javascript.

2.3.      Usługobiorca
obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.      Tryb
postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.    Reklamacje
związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury
reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca
może składać na przykład:

2.4.2.    pisemnie na
adres: ul. Okulickiego 14/6, 35-206 Rzeszów

2.4.3.    w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro.stone.art@gmail.com

2.4.4.    Zaleca się
podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i
nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.

2.4.5.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
złożenia.

3.   WARUNKI
ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie
Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym
zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.      Cena
Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego
przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie
można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest
informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.      Procedura
zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.    Zawarcie
Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2
Regulaminu.

3.3.2.    Po złożeniu
Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
Sprzedawcą.

3.4.      Utrwalenie,
zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w
pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i
zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.   SPOSOBY I TERMINY
PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Sprzedawca
udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.    Płatność za
pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.    Płatność
gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3.    Płatność
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4.    Płatności
elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard,
MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu
PRZELEWY24.PL – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie
Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności
oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl

4.1.4.1.   Rozliczenia
transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są
zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu https://www.przelewy24.pl Obsługę
płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.4.1.1.
PRZELEWY24.pl –

Dane spółki

PayPro SA

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości

4.2.      Termin
płatności:

4.2.1.    W przypadku
wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności
przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.    W przypadku
wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.   KOSZT, SPOSOBY I
TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.      Dostawa
Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.      Dostawa
Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce
„Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.      Odbiór
osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4.      Sprzedawca
udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1.    Przesyłka
pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.4.2.    Przesyłka
kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.3.    Odbiór
osobisty dostępny pod adresem: ul. Okulickiego14/6, 35-206 Rzeszów – w Dni
Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

5.5.      Termin
dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku
Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany
termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu
terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1.    W przypadku
wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego
Sprzedawcy.

5.5.2.    W przypadku
wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.

5.6.      Termin
gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta
odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w
terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych
terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy
podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości
Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę
poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu
gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1.    W przypadku
wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego
Sprzedawcy.

5.6.2.    W przypadku
wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.

6.   REKLAMACJA
PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1.      Podstawa i
zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art.
556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2.      Sprzedawca
obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje
dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień
Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja
towaru”.

6.3.      Reklamacja
może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1.    pisemnie na
adres: ul. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów

6.3.2.    w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro.stone.art@gmail.com

6.4.      Zaleca się
podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży
lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3)
danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.      Sprzedawca
ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem
zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu
ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się,
że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.      Klient,
który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt
wadliwy na adres: ul. Okulickiego14/6, 35-206
Rzeszów. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia
Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt
dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób
jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie
utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w
którym Produkt się znajduje.

7.   POZASĄDOWE
SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO
TYCH PROCEDUR

7.1.      Szczegółowe
informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.      Przy
Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl.
Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi
udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich.

7.3.      Konsument
posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie
sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:
http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania
sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na
stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl
oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni
Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.      Pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną
stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i
przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem
internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.   PRAWO ODSTĄPIENIA
OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1.      Konsument,
który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić
od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
zostać złożone na przykład:

8.1.1.    pisemnie na
adres: ul. Okulickiego14/6, 35-206 Rzeszów

8.1.2.    w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro.stone.art@gmail.com

8.2.      Przykładowy
wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o
Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego
w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru
formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.      Bieg terminu
do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.    dla umowy, w
wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia
jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu,
partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.    dla
pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.      W przypadku
odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.      Sprzedawca
ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić
konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w
Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot
środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą
której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze
Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

8.6.      Konsument ma
obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go
osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
ul. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów

8.7.      Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.

8.8.      Możliwe
koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest
ponieść konsument:

8.8.1.    Jeżeli
konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.    Konsument
ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3.    W przypadku
Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta –
rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który
wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty
oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z
uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.

8.9.      Prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:

8.9.1.    (1) o
świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2)
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty,
które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje
alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której
konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne
niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe
lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o
dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług
w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się
za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.   POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.      Niniejszy
punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.      Sprzedawcy
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie
od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie
rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy.

9.3.      W wypadku
Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne
sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo
części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu
zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.      Z chwilą
wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie
będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w
takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie
Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz
za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.      W razie
przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił
ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.      Zgodnie z
art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za
Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.      W wypadku
Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.
Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta
nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona
– zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia
w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy
Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem.

9.9.      Wszelkie
spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.      DANE OSOBOWE
W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1.
Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2.    Dane osobowe
Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu
realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3.       Możliwi
odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

10.3.1.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.3.2.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4.
Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

10.4.1.pisemnie na adres: ul. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów

10.4.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biuro.stone.art@gmail.com

10.5.    Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy
o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże
umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej
Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

11.      POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

11.1.    Umowy
zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.    Zmiana
Regulaminu:

11.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany
sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego
Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej –
Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest
Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana
Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub
podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od
umowy.

11.2.3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego
Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży)
zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian
Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy
Sprzedaży.

11.3.    W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.
2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014
roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z
dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.